Vedtægter

Vedtægter for motocross klubben, Børkop Motor Sport

§1 Foreningens navn er Børkop Motor Sport (B.M.S), hjemsted er Vejle kommune.

§2 B.M.S - klubbens formål er først og fremmest af aktivere kommunens unge i alderen 3 - ? med motorcykel- og knallertsport.

§3 Foreningen er medlem af Danmarks Motor Union, DMU, og Danmarks Idræts Forbund, DIF og er undergivet disses love og bestemmelser.      

§4 Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 3 år. 3-18 åriges kørsel på motocrossbanen kræver samtykke fra forældre eller værge.

§5 Foreningens kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.      

§6 Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til d. 1/1 eller 1/7 og at det pågældende medlem senest den 1/1 h.h.v. 1/7 har betalt sit kontingent til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer over 10 år der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder, og som ikke er i kontingent restance. Stemmeafgivelse kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Tillægsændring: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering.

§8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse på 5 medlemmer som følgende: Formand vælges for 2 år ad gangen, vælges i ulige år. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen, vælges i lige år. Kasserer vælges for 2 år ad gangen, vælges i lige år. Sekretær vælges for 2 år ad gangen, vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen, vælges i lige år.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant, 1. suppleant vælges for 2 år, 2. suppleant vælges for 1 år, den der får flest stemmer er 1. suppleant.
  8. Valg af kørerrepræsentant, vælges for 1 år ad gangen.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge vælges for 1 år ad gangen.
  10. Eventuelt.


§9 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Om indkaldelsesmåde og udsendelse gælder bestemmelserne i § 7.

§10 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer, protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§11 Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne forhandlinger forpligtiger foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem samt to bestyrelsessuppleanter, bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formand og sekretær vælges i ulige år. Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges lige år. Suppleanter vælges i henhold til § 8.      

§12 Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted, i tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

§13
Foreningens regnskabsår 1. oktober - 30. september, bestyrelsen skal inden den 15. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisoren den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer på generalforsamlingen. 
Tillægsændring: Forenings regnskabsår går fra 1. januar til 31. december    

§14 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisior og 1 revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede, driftregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger, såfremt revisoren ikke kan efterleve sit hverv træder den valgte revisorsuppleant i stedet på samme vilkår som revisoren.

§15 Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslagene. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§16 Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal foreholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpel stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Bestyrelsen